• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 4610/UBND-TNMT năm 2014 tăng cường quản lý việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 4610/UBND-TNMT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4610/UBND-TNMT
V/v tăng cường quản lý việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ;
- Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội,

Ngày 28/11/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để tăng cường quản lý việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ của các chủ sở hữu, sử dụng nhà biệt thự theo Quy chế đã ban hành, phát huy giá trị của quỹ nhà biệt thự, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Trong trường hợp đặc biệt phải phá dỡ nhà biệt thự theo quy định tại Điều 10 của Quy chế, đối với biệt thự nhóm 3, Sở Xây dựng (đối với biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước và biệt thự do các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng hoặc biệt thự đan xen sử dụng giữa nhà nước và các tổ chức, cá nhân), Ủy ban nhân dân quận (nếu biệt thự thuộc sở hữu tư nhân, sau khi đã có ý kiến của Sở Xây dựng) phải kiểm tra phương án xây dựng lại công trình trên khuôn viên đất của Chủ đầu tư, theo quy định là nhà thấp tầng, phù hợp với quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước khi đề nghị cho Chủ đầu tư được phá dỡ biệt thự.

Sau khi UBND Thành phố chấp thuận cho phép được phá dỡ nhà biệt thự để xây dựng lại công trình trên khuôn viên đất, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận có đề nghị cho phép phá dỡ nhà biệt thự chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư thực hiện theo đúng phương án đã được xem xét, chấp thuận.

2. Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo nhà biệt thự nhằm phát huy giá trị các ngôi biệt thự theo Quy chế, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Phó Chủ tịch TT Vũ Hồng Khanh;
- VPUBTP: CVP; PCVP P.C.Công;
các phòng: TH, QHKT, XDGT, TN(Thực);
- Lưu VT, TNThạch.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4610/UBND-TNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4610/UBND-TNMT

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237496