• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4716/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4716/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4716/TCT-QLN
V/v không tính tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1973/CT-QLN ngày 23/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bc Ninh về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4558/TCT-QLN vviệc không tính tiền chậm nộp tiền thuế. Tại điểm 2 Công văn số 4558/TCT-QLN (nêu trên) đã quy định về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp đi với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu công văn số 4558/TCT-QLN (nêu trên) đhướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

2. Về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng về hợp đồng thầu phụ quy định trường hợp nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có) thì:

“3. Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Nhà thầu phụ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.”

Vì vậy, đối với trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước: có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ; được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng; đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp thanh toán cho nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ thuộc đối tượng được cơ quan thuế xem xét không tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước: có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ; được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng nhưng đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước không trực tiếp thanh toán cho nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ đó không thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4716/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Đức Tuân
Ngày ban hành: 10/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4716/TCT-QLN

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295255