• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 4756/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 và Nghị định 32/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 4756/BGTVT-CQLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4756/BGTVT-CQLXD
V/v: Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ.

 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Theo đó, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015.

Trong thời gian chờ ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hướng dẫn thực hiện Luật, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Về thẩm quyền và quy trình tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán được áp dụng theo quy định về thẩm quyền và quy trình thẩm tra thiết kế tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng và Văn bản hướng dẫn số 10056/BGTVT-CQLXD ngày 23/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện những quy định, hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh về Bộ Giao thông vận tải tổng hợp gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

(Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Văn bản số 3482/BXD-HĐXD , số 10056/BGTVT-CQLXD được đăng tải trên trang web của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tại địa chỉ www.cucqlxd-bogtvt.vn, mục Văn bản Quy phạm pháp luật)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang web của Bộ);
- Lưu: VP, PCĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4756/BGTVT-CQLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4756/BGTVT-CQLXD

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271629