• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4761/VPCP-KGVX năm 2014 triển khai Chỉ thị 37-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4761/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4761/VPCP-KGVX
V/v triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:

- Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực có tay nghề cao; rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực có tay nghề cao; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Định kỳ sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4761/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4761/VPCP-KGVX

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237379