• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4791/VPCP-V.III năm 2014 xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4791/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4791/VPCP-V.III
V/v xử lý một số đề nghị của UBND tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2014 về việc xử lý một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2013, số 54/TB-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2014; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc đầu tư các công trình Trung tâm hội nghị, Quảng trường, hạ tầng kỹ thuật và khối nhà khách thuộc trung tâm chính trị - hành chính Tỉnh; thủy lợi Mỹ Văn - Rùm Sóc - Cái Hóp; các tuyến đường Hương lộ 81, đường 915B; vốn thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; Bệnh viện đa khoa Tỉnh quy mô 700 giường: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3988/VPCP-KTTH ngay 03 tháng 6 năm 2014.

3. Về vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung vào Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về mở rộng Dự án Bệnh viện Sản - Nhi: Tỉnh rà soát quy mô, tổng mức đầu tư của Dự án và thực hiện thẩm định theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất việc vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si và đoạn Trà Vinh - Long Toàn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải đề xuất hình thức đầu tư phù hợp và phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về vốn đầu tư Dự án nạo vét kênh Mai Phốp - Ngã Hậu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí số vốn trong kế hoạch được giao và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để khởi công Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 54/TB-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2014.

7. Về đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Trà Cú: Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, sớm xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2013. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan liên quan sớm xem xét việc đầu tư dự án để Tỉnh triển khai, thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.III (3b). Huyen.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4791/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4791/VPCP-V.III

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237674