• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 4815/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền nhưng không tính lãi do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4815/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4815/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3081/CT-KTT ngày 08/08/2016 và công văn s 3322/CT-KTT ngày 26/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền nhưng không tính lãi. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 36 Chương IV Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về nguyên tắc ấn định thuế như sau:

“2. Cơ quan quản lý thuế ấn định s thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp”.

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêu trên quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:

“Mua, bán, trao đi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cho các tổ chức và cá nhân khác vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn không lấy lãi hoặc với lãi sut 0%.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai rà soát quá trình hoạt động, việc góp vốn điều lệ, các khoản vay của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân nhận tiền để xác định những hoạt động, giao dịch đột biến từ đó đánh giá những bất hợp lý trong việc cho vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn để xử lý về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- V PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).8

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Điều 36. Nguyên tắc ấn định thuế
...
2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
...
e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4815/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4815/TCT-CS

1.089

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327163