• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 4820/BNN-KH năm 2015 về xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 4820/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4820/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh
- Cục Thú y
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco
- Công ty TNHH Tân An

 

Thực hiện Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam và tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco thực hiện xuất không thu tiền 10 tấn hóa chất sát trùng Sodium Chlorite 20% dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất không thu tiền 80 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh.

3. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

4. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

5. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở các địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy sản, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- BỘ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4820/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4820/BNN-KH

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279373