• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 4825/LĐTBXH-PC năm 2016 về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4825/LĐTBXH-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/LĐTBXH-PC
V/v xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 17/11/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9907/VPCP-TCCV (Công văn kèm theo) về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành, kết hp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động

Về việc này, ngày 03/3/2016 Bộ đã có công văn số 614/LĐTBXH-PC yêu cầu các đơn vị ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ về “Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” nêu tại mục VI.7 của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 ban hành tại Quyết định số 1923/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời định kỳ báo cáo Bộ tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, báo cáo Bộ tình hình, kết quả thực hiện (gửi qua Vụ Pháp chế để tổng hợp), thời hạn trước ngày 15/12/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trư
ng;
- Lưu: VT,
PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4825/LĐTBXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 01/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4825/LĐTBXH-PC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332808