• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Liên hiệp quốc

 

Công văn 4856/LĐTBXH-PC năm 2017 về đôn đốc góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4856/LĐTBXH-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/LĐTBXH-PC
V/v đôn đốc góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: …………………………………

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia ghép lần 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chuyên gia trong lĩnh vực trẻ em xây dựng dự thảo Báo cáo quốc gia này.

Ngày 27/10/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4504/LĐTBXH-PC gửi quý cơ quan về việc đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của quý cơ quan.

Để chuẩn bị cho việc trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Báo cáo quốc gia trên (đã được gửi kèm theo Công văn số 4504/LĐTBXH-PC ngày 27/10/2017) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 27/11/2017 đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: yennn@molisa.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4856/LĐTBXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Hà Đình Bốn
Ngày ban hành: 20/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4856/LĐTBXH-PC

350

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367958