• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Công văn 4879/CT-TTHT năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4879/CT-TTHT
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần than Sông Hồng
(Địa chỉ: S 20 Hoàng Diệu, P. Điện Biên, Q.Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0102327935)

Trả lời công văn số 18/TSH-TCKT ngày 04/01/2018 của Công ty cổ phần than Sông Hồng (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/6/2015 của Quốc hội, quy định về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán:

“1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là căn cứ để:

...b) Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

…"

- Căn cứ Khoản 33 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

“33. Điều 107 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên s kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ s tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% s tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.

…"

- Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

+ Tại Điều 5 quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

"1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ s tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện."

+ Tại Điều 12 quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

“1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng s tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được min, giảm, người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đy đủ vào s kế toán, hóa đơn, chứng từ kê khai thuế, nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thm quyn lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.

c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được min, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man, trn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xử phạt theo mức phạt tin đối với hành vi khai sai dn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tin thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

...2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên s tin thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được min, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

3. Trường hợp vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều này ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ s tin thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế xác định số tin thuế thiếu, s ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế; s tin phạt và ra quyết định xử phạt đi với người nộp thuế.

…"

+ Căn cứ Điều 25 quy định về chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử pht vi phạm hành chính về thuế:

“ 1...Trường hợp, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, thanh tra, kiểm tra theo chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hin các hành vi vi phm hành chính v thuế của người np thuế nhưng không có thẩm quyền xử pht vi phm hành chính về thuế thì sau thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có kết lun về hành vi vi phạm hành chính về thuế phải chuyển hồ sơ và đề ngh xử pht vi phm hành chính đến người có thẩm quyền để xử pht vi phm hành chính về thuế.

...2. Người có thẩm quyền xử pht vi phm hành chính về thuế căn cứ vào hồ sơ v vi phm do cơ quan nêu trên chuyn đến để ra quyết đnh xử pht vi phm hành chính về thuế. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh thêm tình tiết để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

3. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được các quyết định quy định tại Khoản 1, 2 Điều này kèm theo hồ sơ vụ vi phạm. Trường hợp cn xác minh thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được các quyết định nêu trên. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 với cơ quan thuế nhưng chưa được các cơ quan thuế thanh kiểm tra, sau đó Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại Công ty và lập biên bản xác nhận số liệu với doanh nghiệp, ra kiến nghị về việc thực hiện nghĩa vụ vi NSNN thì:

- Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp căn cứ vào hành vi vi phạm của doanh nghiệp đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý để lập biên bản với doanh nghiệp về các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp và bị xử phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần than Sông Hồng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4879/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4879/CT-TTHT

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376079