• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 4888/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4888/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4888/TCT-TNCN
V/v thuế TNDN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn s 12280/CT-KT2 ngày 04/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế TNDN đối với cá nhân chuyn nhượng vốn năm 2007, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn s2941/TCT-CS ngày 17/7/2009 trả li đơn thư của Ông Trịnh Cường và Công văn số 2940/TCT-CS ngày 17/7/2009 trả lời đơn thư của ông Hà Hón (bản chụp đính kèm).

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ quy định của pháp luật về thuế và hồ sơ cụ thể về việc chuyển nhượng vốn của Ông Đặng Ngọc Hòa tại thời điểm năm 2007 để hướng dẫn Ông Đặng Ngọc Hòa kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- We
bsite TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4888/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4888/TCT-TNCN

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326989