• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án của Công ty TNHH KPMG do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/BKHĐT-ĐTNN
V/v hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án của Công ty TNHH KPMG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Trả lời công văn số 2324/KH&ĐT-ĐTNN ngày 30/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội lấy ý kiến về hồ sơ chia tách doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực kiểm toán của Công ty TNHH KPMG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với việc chia tách doanh nghiệp

1.1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Do đó, việc Công ty TNHH KPMG đề nghị được tách doanh nghiệp thành Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách) và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (Công ty được tách) bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty hiện có là phù hợp với quy định nêu trên.

1.2. Thủ tục và Hồ sơ chia tách Công ty TNHH thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp Điều 22 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với việc thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách):

Do việc chia tách doanh nghiệp trên, Công ty bị tách và Công ty được tách cùng nhau thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đã được cấp phép, đồng thời xin bổ sung thêm mục tiêu hoạt động nên thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách) theo hướng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp (số 011043000345) đối với những thay đổi trong phần điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và phần điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

3. Về ngành nghề và mục tiêu hoạt động bổ sung: Đối với Công ty bị tách, Nhà đầu tư đề nghị bổ sung các mục tiêu (i) cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ có liên quan (ii) cung cấp dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng. Đối với Công ty được tách, Nhà đầu tư đề nghị được thực hiện: (i) Cung cấp dịch vụ thuế; (ii) Cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ có liên quan; (iii) Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường (ngoại trừ thăm dò ý kiến công chúng về các vấn đề chính trị, xã hội; (iv) Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý; (v) Cung cấp dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng.

Do nhà đầu tư có quốc tịch Cayman Islands không phải là thành viên của WTO nên đề nghị Quý Sở căn cứ vào ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc mở cửa các dịch vụ trên đối với quốc gia, vùng lãnh thổ không phải là thành viên của WTO cũng như việc đáp ứng các điều kiện đầu tư đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên đây.

4. Một số lưu ý khác:

4.1. Theo quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, quyết định tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thông qua quyết định. Chủ sở hữu Công ty TNHH KPMG thông qua quyết định tách công ty ngày 30/9/2013 nhưng đến ngày 02/6/2014 mới có thông báo gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư giải trình về vấn đề này, đồng thời có phương án đảm bảo thực hiện trách nhiệm của Công ty TNHH KPMG với các chủ nợ, nghĩa vụ với Nhà nước và với người lao động;

4.2. Đề nghị Nhà đầu tư giải trình rõ khoản 203 tỷ VNĐ là vốn chủ sở hữu trong khi lỗ lũy kế bị âm cũng như xác định nguồn vốn đảm bảo theo số vốn đã đăng ký của công ty mới (công ty được tách) với tổng vốn đầu tư 12 triệu USD, tương đương 240 tỷ VNĐ.

5. Các vấn đề khác của dự án đề nghị xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 151. Tách doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 151. Tách doanh nghiệp

...

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 151. Tách doanh nghiệp

...

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập

1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.

2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.

3. Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hợp nhất và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định này, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4916/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 30/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268994