• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4982/VPCP-KTN năm 2013 rà soát quy định về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án thượng nguồn dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4982/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4982/VPCP-KTN
V/v rà soát quy định về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án thượng nguồn dầu khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Liên quan đến quy định về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt các nội dung thuộc lĩnh vực thượng nguồn dầu khí, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành về phê duyệt, thẩm định Báo cáo trữ lượng, Kế hoạch tổng thể phát triển mỏ, Kế hoạch phát triển mỏ và các vấn đề khác có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, TP, TC;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4982/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4982/VPCP-KTN

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195745