• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 499/LĐTBXH-LĐTL đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 499/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/LĐTBXH-LĐTL
V/v đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận phản ánh của Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng để tính toán chi phí nhân công trong các dự án đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2012 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP làm cho chi phí xây dựng công trình tăng thêm 15% đến 20%, làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, trong tất cả các văn bản hướng dẫn về chế độ tiền lương không có quy định mức lương tối thiểu vùng nhân với hệ số lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn nghiệp vụ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí nhân công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức chỉ định thầu (phụ lục số 6) quy định "Có thể sử dụng phương pháp xác định mức đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng, lương cấp bậc, các khoản phụ cấp lương" và sau khi Bộ Xây dựng có công văn số 1730/BXD-KTXD nêu trên thì Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hướng dẫn lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với hệ số lương cấp bậc, phụ cấp lương (nếu có) để xác định chi phí nhân công hoặc điều chỉnh dự toán chi phí nhân công xây dựng công trình làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật hiện hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, ban hành phương pháp xác định giá nhân công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thống nhất thực hiện trong cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, đồng thời có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định hiện hành về việc lập đơn giá xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 499/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 21/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 499/LĐTBXH-LĐTL

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173108