• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xuất xứ hàng hóa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 5049/TCHQ-GSQL năm 2020 về ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thế bởi C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5049/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5049/TCHQ-GSQL
V/v ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thế bởi C/O điện tử

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở nội dung thông báo của Bộ Công Thương về việc Vụ Ngoại Thương Thái Lan nêu tại công hàm số 0313/1454 ngày 29/5/2020 thông báo ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi bản giấy (có ký và đóng dấu) và thay vào đó sẽ thực hiện cấp C/O điện tử kể từ ngày 01/01/2021, Tổng cục Hải quan thông báo cụ thể như sau:

Thông tin về các C/O điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://verify.dft.go.th.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5049/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5049/TCHQ-GSQL

59

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452992