• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 5091/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5091/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5091/BKHĐT-ĐTNN
V/v tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5330/SKHĐT-ĐKĐT ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thẩm tra hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về vốn điều lệ đã góp của Công ty:

Theo ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000227 chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 11/9/2013 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam thì Bên Việt Nam góp 800.000 đô-la Mỹ, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ, bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 và 31/12/2013 của Doanh nghiệp: Nhà đầu tư Bên Việt Nam là Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam đã góp 800.000 đô-la Mỹ, trong đó có 155.091 đô-la Mỹ bằng tiền mặt và 644.909 đô-la Mỹ bằng uy tín và kinh nghiệm.

Tại bản giải trình ngày 01/7/2013, Doanh nghiệp có giải trình như sau: “Trên thực tế, phần vốn góp bằng tiền mặt của Bên Việt Nam như được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính từ năm 2009 đến nay của Công ty chính phần vốn góp bằng tiền mặt do Bên Nước ngoài thực hiện vượt hơn so với quy định tại Giấy phép Đầu tư là 155.091,00 USD. Để đảm bảo tỷ lệ vốn góp 90%/10% như đã được quy định trong Hợp đồng liên doanh và Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận Đầu tư, Bên Nước ngoài đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện số tiền góp thừa này thành một phần vốn góp của Bên Việt Nam vào vốn Điều lệ của Công ty. Chính vì vậy, các Báo cáo Tài chính được kiểm toán của Công ty từ năm 2009 đến nay đã ghi nhận phần góp vốn của Bên Việt Nam vào vốn Điều lệ của Công ty gồm 155.091,00 USD bằng tiền mặt, còn lại bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động”. Nội dung nêu trên đã được Bên Việt Nam và Bên Nước ngoài xác nhận tại Biên bản Làm việc ngày 28/6/2014 về việc góp vốn của Các Bên vào Vốn Điều lệ của Công ty. Do vậy, việc Bên Nước ngoài chuyển giao vô điều kiện phần vốn góp bằng tiền mặt vượt hơn so với quy định tại Giấy phép đầu tư là 155.091 đô-la Mỹ thành một phần vốn góp của Bên Việt Nam là không trái với quy định của pháp luật.

2. Về vốn điều lệ đề nghị bổ sung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 59/2006/QH11 ngày 29/11/2005 thì nhà đầu tư có quyền “Lựa chọn lĩnh vực đầu tư; hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn; quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án”. Điểm (a) khoản 1 Điều 60, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức “Tăng vốn góp của thành viên”. Do vậy, việc Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 8.000.000 đô-la Mỹ lên 20.000.000 đô-la Mỹ bằng việc tăng vốn góp của hai thành viên hiện tại là không trái với các quy định nêu trên.

Tại văn bản số 5850/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/9/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến: “Đề nghị Quý Sở chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kinh doanh (trừ thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ với thuế thu nhập doanh nghiệp)”. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam thể hiện lợi nhuận chưa phân phối là (-) 174.551.187.225 đồng Việt Nam. Tuy nhiên, tại bản giải trình ngày 01/7/2014 có đề cập “Đến tháng 4 năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bắt đầu có lãi”“Việc tăng vốn Điều lệ từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD cũng để phục vụ kế hoạch mở thêm các cụm rạp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của Công ty, từ đó giúp cho Công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo tiếp tục kinh doanh có lãi, bù đắp được các khoản lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để phân chia cho các Bên”. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam là có thể xem xét chấp nhận được.

Với các vấn đề nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 60. Tăng, giảm vốn điều lệ

1. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh

1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5091/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5091/BKHĐT-ĐTNN

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268995