• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 51135/CT-HTr năm 2015 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 51135/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51135/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinaconex 21.
(Địa chỉ: Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
MST: 0500236902.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 141CV/TCKT-CTY21 ngày 04/06/2015 Công ty cổ phần Vinaconex 21 hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên, từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định ”

Căn cứ các quy định trên,

- Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ODA thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trường hợp công ty nộp thuế GTGT cho hoạt động, xây lắp, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì số thuế đã nộp được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính (NNT thực hiện kê khai số thuế đã nộp vào chỉ tiêu 39 của tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC).

Trường hợp công ty nộp thuế GTGT cho hoạt động, xây lắp, bán hàng công trình trong tỉnh, Thành phố nhưng khác Quận, Huyện nơi đóng trụ sở chính của NNT thì sau khi Kho bạc nhà nước hạch toán thu ngân sách nhà nước với khoản thuế GTGT đã khấu trừ (Kho bạc nơi Chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch hoặc Kho bạc nơi công trình phát sinh), Kho bạc nhà nước có trách nhiệm truyền chứng từ khấu trừ cùng bảng kê chứng từ nộp ngân sách cho cơ quan thuế đồng cấp theo quy định, Kho bạc thực hiện việc luân chuyển chứng từ sang cơ quan thuế quản lý đơn vị để hạch toán giảm nghĩa vụ cho NNT.

Nếu còn phát sinh vướng mắc cụ thể, đề nghị công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 6 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Vinaconex 21 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51135/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51135/CT-HTr

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288153