• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 51301/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 51301/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51301/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 6681/CCT-TTHT&AC ngày 14/07/2016 của Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 15 Điều 10 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị đnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 15 Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

“Dịch vụ khoa học và công nghệ các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định về số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

“b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính thuế.

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Trung tâm chiếu xạ Hà Nội có phát sinh dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ tổ chức giảng dạy, thi, cấp chứng chỉ cho các nhân viên nếu có đăng ký dịch vụ Khoa học công nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì các dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất GTGT là 5%.

Trường hợp Trung tâm chiếu xạ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp thì tỷ lệ % GTGT là 2% và tỷ lệ % thuế TNDN là 5% trên doanh thu.

Đề nghị Chi cục thuế Bắc Từ Liêm căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Bắc Từ Liêm;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,
TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51301/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51301/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331698