• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5136/TCT-KK năm 2015 hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn bị bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5136/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5136/TCT-KK
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1714/CT-KTrT2 ngày 08/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bị bỏ sót đối với trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục

Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 7, Điều 14, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định “Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung, thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này”;

Căn cứ Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế "...Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. ",

Trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có 03 hóa đơn tiền điện phát sinh trong năm 2013 bị bỏ sót thì thời gian để Công ty kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 7, Điều 14 tại Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực, các hóa đơn này vẫn chưa quá thời hạn kê khai bổ sung. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo định hướng cải cách về chính sách, thủ tục thuế, Tổng cục Thuế chấp thuận đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Vụ CST, PC(BTC);

- Lưu: VT,
KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5136/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 04/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5136/TCT-KK

2.515

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297747