• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5157/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5157/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5157/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được phiếu hỏi đáp số 1021/BTC-THTK ngày 21/10/2014 của Cổng Thông tin điện tử BTC về việc trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Tấn Khoa qua chương trình Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh từ năm 2015. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

- Tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc Hội quy định: “2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.”

- Tại Điều 4 Nghị Quyết số 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc Hội về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2013 quy định: “4. Trong năm 2013, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.”

- Tại Điều 5 Nghị Quyết số 57/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc Hội về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2014 quy định: “5. Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn thuế GTGT, thuế TNCN của năm 2012, 2013, 2014.

Việc thực hiện các chính sách nêu trên thuộc thẩm quyền Quốc Hội quyết định theo từng năm căn cứ vào theo tình hình thực tế về kinh tế xã hội của từng thời điểm nhất định.

Hiện nay, tại nội dung của Chính Phủ báo cáo Quốc Hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khóa XIII không có đề xuất về miễn thuế GTGT, thuế TNTCN đối với hộ kinh doanh của năm 2015. Vì vậy, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Tấn Khoa
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
Nguyễn Thị Hạnh

 

Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân
...
2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giao Chính phủ
...
5. Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Miễn thuế khoán cho đối tượng thực hiện an sinh xã hội

Trong năm 2013, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân
...
2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân
...
2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5157/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5157/TCT-TNCN

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258280