• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5166/TCT-KK năm 2014 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5166/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5166/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1555/CT-TT&HT ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu quy định: “Bộ Công an quy định thống nhất các mẫu dấu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình dấu, việc làm và sử dụng con dấu thứ hai; đăng ký lưu chiểu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; quản lý hoạt động làm con dấu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này. ”

Như vậy, việc xác định con dấu bị khắc sai mã số doanh nghiệp như trường hợp của Công ty TNHH Vương Hùng nêu tại công văn số 1555/CT-TT&HT ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có giá trị pháp lý khi sử dụng trong các giao dịch của doanh nghiệp hay không không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Công an tỉnh Đồng Tháp để xác định giá trị pháp lý của con dấu được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ngày 14/4/2014 trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014.

- Trường hợp cơ quan công an xác nhận con dấu được cấp ngày 14/4/2014 có giá trị pháp lý trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014 thì chấp nhận các tờ khai thuế, hóa đơn, chứng từ đã đóng dấu bị sai mã số doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014 của Công ty TNHH Vương Hùng.

- Trường hợp cơ quan công an xác nhận con dấu được cấp ngày 14/4/2014 không có giá trị pháp lý trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014 thì các tờ khai thuế, hóa đơn, chứng từ đã đóng dấu bị sai mã số doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014 không được coi là hợp pháp. Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện thu hồi các hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới thay thế, nộp lại các tờ khai thuế tương ứng, đồng thời xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu, như sau:
...
4. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8. Bộ Công an thống nhất quy định các mẫu dấu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình dấu, việc làm và sử dụng con dấu thứ hai; đăng ký lưu chiểu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu quản lý hoạt động làm con dấu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này".

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5166/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5166/TCT-KK

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258282