• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5206/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5206/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1316/HQLA-NV ngày 25/7/2013 của Hải quan tỉnh Long An kiến nghị vướng mắc liên quan đến lệ phí hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn nộp phí, lệ phí hải quan theo tháng.

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại, trong trường hợp Thông tư này không quy định".

Đối chiếu nội dung trên thì Thông tư 196/2012/TT-BTC không quy định về thời hạn nộp lệ phí hải quan theo tháng, do đó việc thu lệ phí hải quan điện tử theo tháng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về thanh khoản tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan Hải quan.

- Theo hướng dẫn tại mục 3 công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 của Bộ Tài chính, thì:

"Căn cứ Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 hướng dẫn việc thanh khoản, hạch toán tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập sổ ghi nhận đầy đủ các series tem lệ phí sử dụng theo hình thức dán tem lệ phí trên tờ khai điện tử, lập chứng từ ghi sổ lệ phí hải quan và hạch toán số lệ phí đã nộp bằng tem".

Theo đó, nội dung trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp doanh nghiệp đã mua tem lệ phí, hiện còn tồn, chưa sử dụng hết. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì việc lựa chọn hình thức nộp lệ phí đã được hướng dẫn tại mục 2 công văn số 9297/BTC-TCHQ.

- Đối với nội dung kiến nghị về việc lập sổ ghi nhận đầy đủ các series tem lệ phí sử dụng theo hình thức dán tem lệ phí trên tờ khai điện tử, đề nghị Cục Hải quan địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Ban CCHĐH, Vụ TVQT (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

...

3. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thương mại trong trường hợp Thông tư này không quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3. Việc thanh khoản tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan Hải quan.

Căn cứ Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 hướng dẫn việc thanh khoản, hạch toán tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập sổ ghi nhận đầy đủ các series tem lệ phí sử dụng theo hình thức dán tem lệ phí trên tờ khai điện tử, lập chứng từ ghi sổ lệ phí hải quan và hạch toán số lệ phí đã nộp bằng tem.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Việc áp dụng hình thức nộp lệ phí.

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, thì người khai hải quan điện tử: "Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng". Theo đó, việc nộp lệ phí hải quan đối với trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử được thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp người khai hải quan chọn thực hiện nộp lệ phí theo tháng:

- Người khai hải quan phải đăng ký trước với cơ quan hải quan hình thức nộp lệ phí theo tháng.

- Việc thu, nộp lệ phí thực hiện theo quy định tại Điểm 5 biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính.

2.2. Trường hợp người khai hải quan không thực hiện hình thức nộp lệ phí theo tháng (chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu không thường xuyên): cán bộ hải quan in thông báo lệ phí hải quan theo từng lần để người khai hải quan nộp theo từng lần phát sinh. Việc quản lý, theo dõi nợ lệ phí (nếu phát sinh) được thực hiện trên hệ thống KTT559.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5206/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5206/TCHQ-TXNK

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206186