• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5207/TCT-QLN năm 2014 xóa nợ tiền thuế, tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5207/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5207/TCT-QLN
V/v: xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2188/CT-QLN ngày 30/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của Công ty cổ phần nước khoáng Tuyên Quang (mã số thuế 5000160394) do Công ty đã giải thể và vẫn còn nợ tiền thuế, tiền phạt. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 quy định: đối tượng được xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt là doanh nghiệp nhà nước (được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005) đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang xác định lại đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, nếu Công ty không phải là doanh nghiệp nhà nước (được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11) thì không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

22. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

22. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...

2. Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 (bao gồm tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa hàng hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp).
...

5. Doanh nghiệp nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5207/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Đức Tuân
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5207/TCT-QLN

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258602