• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5224/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5224/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5224/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Lý Quang Hiệp.
(địa chỉ: 106 ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp; mã số thuế 1401904942)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2278/CT-KK&KTT ngày 1/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của DNTN Lý Quang Hiệp liên quan đến văn bản ngày 29/9/2016 của DNTN Lý Quang Hiệp về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

...

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, Luật đã quy định cụ thể cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo. Luật cũng đã quy định: cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý.

Do vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa nhưng trong quý (hoặc trong tháng) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ chưa đủ 300.000.000 đồng thì không được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Khi số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu đủ 300.000.000 đồng thì cơ sở kinh doanh được xem xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Doanh nghiệp tư nhân Lý Quang Hiệp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5224/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5224/TCT-CS

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330021