• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 5253/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5253/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Hùng Anh Nhi.
(Đ/c: 32 Đường 37, Khu phố 2, P.Bình An, Quận 2, TP HCM. MST: 0315932461)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10612/VPCP-ĐMDN ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ v/v chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Anh Nhi về đề nghị sử dụng hóa đơn. V nội dung này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung phản ánh: Công ty TNHH Hùng Anh Nhi có nộp hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in lần đầu tại Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM. Tuy nhiên, Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM có Thông báo số 6092/TB-CCT ngày 21/10/2019 đề nghị Công ty thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, lý do căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

2. Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc TW.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 nêu trên và báo cáo những nội dung nêu trong phản ánh của Công ty về Tổng cục Thuế (Vụ Chính sách) trước ngày 20/12/2019.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Hùng Anh Nhi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (đ
báo cáo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện t
Chính phủ;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Điều 36. Xử lý chuyển tiếp
...

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
...

2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5253/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 16/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5253/TCT-CS

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431929