• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5268/TCHQ-GSQL năm 2013 về nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5268/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5268/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 09/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Theo đó, tại điểm b khoản 5 Chỉ thị số 17/CT-TTg quy định trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, tại điểm a khoản 6 Chỉ thị số 17/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hướng dẫn triển khai hoạt động này. Tuy nhiên đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có hướng dẫn triển khai, yêu cầu đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Để có cơ sở hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện thống nhất, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có hướng dẫn triển khai, công bố các yêu cầu đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg nêu trên.

Tổng cục Hải quan trao đổi và mong sớm nhận được hướng dẫn thực hiện của quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

6. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hướng dẫn triển khai hoạt động này;

- Đề xuất các nội dung về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của máy móc, thiết bị cần có trong hồ sơ mời thầu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào quy định pháp luật về đấu thầu;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;

- Theo dõi tình hình thực hiện và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
5. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm:

...

b) Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5268/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5268/TCHQ-GSQL

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206918