• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5289/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5289/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5289/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 316/CT-TTHT ngày 22/1/2019, công văn số 364/CT-THNVDT ngày 25/1/2019, công văn số 514/CT-KK ngày 13/2/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 7972/BCT-ĐTĐL ngày 23/10/2019, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 12/8/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

2. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cụ thể là kinh doanh trong lĩnh vực điện lực, Bộ Công thương đã có công văn số 7972/BCT-ĐTĐL ngày 23/10/2019 về giấy phép, giấy chứng nhận đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính (bản sao đính kèm). Theo đó, Bộ Công thương đã nêu “Luật Điện lực quy định với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực điện lực ch cấp giấy phép hoạt động điện lực, không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnˮ. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào Giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương (Cục Điều tiết điện lực) cấp để rà soát trong quá trình giải quyết đảm bảo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC; KK-TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5289/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 17/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5289/TCT-CS

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431932