• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5306/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện công văn 10645/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5306/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5306/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 10645/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Trả lời các công văn số 2899/HQHCM-GSQL ngày 23/8/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, số 7062/HQHP-GSQL ngày 22/8/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và số 3038/HQBD-GSQL ngày 29/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện công văn số 10645/BTC-TCHQ ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại điểm a mục 1 công văn số 10645/BTC-TCHQ ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện, theo đó hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế; Chi cục trưởng hải quan quản lý kho ngoại quan quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Về việc quy định bố trí công chức hải quan giám sát 24/7:

Tại điểm a mục 2 công văn số 10645/BTC-TCHQ hướng dẫn "Bố trí công chức giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động kho ngoại quan". Như vậy, công chức hải quan thực hiện giám sát trực tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật (như: hệ thống camera giám sát).

Những vướng mắc khi thực hiện công văn số 10645/BTC-TCHQ ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5306/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5306/TCHQ-GSQL

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206696