• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 5349/BHXH-ST năm 2015 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5349/BHXH-ST
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5349/BHXH-ST
V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

 

Để đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng là người tham gia BHYT do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015 và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015, ngày 23/12/2015 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 5187/BC-BHXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cấp thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là BHXH tỉnh, thành phố); Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thực hiện một số nội dung như sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phê duyệt danh sách gia hạn cho các nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; người thuộc hộ gia đình nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo danh sách cấp thẻ BHYT đã được phê duyệt năm 2015.

b) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hỗ trợ phần kinh phí mua thẻ BHYT còn lại của người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 - 2020.

2. BHXH các tỉnh, thành phố; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam có văn bản thông báo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT về việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1 văn bản này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, trừ đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo (bao gồm cả đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, đã đóng đủ 30% phần kinh phí còn lại) và đối tượng tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác nhưng được hưởng quyền lợi như các đối tượng nêu trên thì thực hiện đổi thẻ BHYT mới có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để được chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (đ b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: YT, TC, LĐTB&XH, UBDTMN, TP;
- UBND các
tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, VP, CNTT;
- Lưu: VT, ST (02b
)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5349/BHXH-ST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 28/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/12 vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 5349/BHXH-để hướng dẫn về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong năm 2016.

Trong Công văn 5349/BHXH-ST này, BHXH Việt Nam chỉ đạo các vấn đề sau:

1- Yêu cầu BHXH các tỉnh/thành phố báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách gia hạn các đối tượng được ngân sách đóng BHYT 100% và các đối tượng được hỗ trợ 70%

2- BHXH các tỉnh làm đề nghị để UBND tiếp tục hỗ trợ 70% mức đóng BHYT của hộ cận nghèo.

3- BHXH các tỉnh/thành phố, trung tâm giám định BHYT phía bắc và phía nam thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh về việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng nêu trên cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Riêng với hộ cận nghèo và đối tượng tham gia BHXH theo các nhóm khác thì cấp thẻ BHYT mới từ 1/1/2016 đến hết 30/6/2016.

 

 

Từ khóa: Công văn 5349/BHXH-ST

3.260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299450