• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5392/VPCP-V.III năm 2014 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5392/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5392/VPCP-V.III
V/v xử lý một số kiến nghị của UBND thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 59/BC-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3431/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03 tháng 6 năm 2014), Tài chính (văn bản số 7955/BTC-NSNN ngày 16 tháng 6 năm 2014), Giao thông vận tải (văn bản số 6478/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2014), Y tế (văn bản số 3490/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 6 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về ban hành quy định thực hiện Kết luận 72-KL/TW ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Chính trị: Đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ đối với thành phố Hải Phòng để thay thế Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

Đối với việc để lại 10% số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trên địa bàn: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý chung phù hợp với quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

2. Về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga Sân bay Cát Bi và Đài kiểm soát không lưu - cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sớm bàn giao mặt bằng đối với 02 dự án này; Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

Về vốn xây dựng đường cất hạ cánh, sân đỗ: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đưa 02 dự án xây dựng cầu Vũ Yên và cầu Nguyễn Trãi vào danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2259/VPCP-V.III ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ

4. Về ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Đối với Dự án Phát triển giao thông đô thị:

a) Về chuyển phần vốn ứng (200 tỷ đồng) đã được Thủ tướng cho vay ứng trước năm 2014 tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 sang cho vay ứng trước của năm 2015: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3663/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

b) Về việc sử dụng khoản vốn IDA còn dư (khoảng 35 triệu USD): Đồng ý thành phố Hải Phòng nghiên cứu bổ sung các hạng mục công việc khác phù hợp với mục tiêu phát triển của Dự án; Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Về vốn sử dụng để giải phóng mặt bằng, Thành phố sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

6. Về vay vốn ODA Hàn Quốc xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Công văn số 2259/VPCP-V.III ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế,
Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX,
QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3). pvc 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5392/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5392/VPCP-V.III

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240144