• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

 

Công văn 5452/BHXH-BT năm 2018 phối hợp, triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5452/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5452/BHXH-BT
V/v phối hợp, triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hin Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo him xã hội (BHXH); Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo các ngành, các cp thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiu giải pháp đ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có giải pháp giao Tng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phương án phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình qua hình thức Hội nghị tại các địa phương. Đ đảm bảo đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam đ nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở, ngành, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, Bưu điện trên địa bàn triển khai giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thông qua hình thức Hội nghị tuyên truyền.

2. Định kỳ, chỉ đạo, tổ chức hội nghị đánh giá và kịp thời tháo gỡ những vướng mc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những chỉ tiêu thi đua đối với các ngành, các cấp.

3. Kịp thời bố trí nguồn ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn theo quy định,

4. Để hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT chính xác, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở, ngành, UBND các cấp phối hp cung cấp thông tin, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT vào dữ liệu quản lý.

BHXH Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đơn vị tr
c thuộc BHXH Việt Nam;
- TCT Bưu điện Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, BT;

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5452/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 27/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5452/BHXH-BT

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411041