• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 5457/TCHQ-TXNK năm 2013 cơ quan Hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một sổ cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5457/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5457/TCHQ-TXNK
V/v cơ quan Hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một sổ cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2046/HQLS-GSQL ngày 9/8/2013 của Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc giao cơ quan Hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một số cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại Điểm c Khoản 6 quy định: “Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố được quy định tại Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 quy định: “Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 2 quy định: “Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Như vậy, cơ quan Hải quan được thực hiện thu thuế và các khoản thu khác (phí, lệ phí) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hải quan nêu trên thì: Cơ quan hải quan các cấp được thực hiện trực tiếp thu các khoản thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; không có quy định thu các khoản thu sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, báo cáo với các cơ quan chức năng của tỉnh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát Quản lý (để biết và p/h);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để biết và p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

...

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

...

c) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

...

3. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

...

d) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5457/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5457/TCHQ-TXNK

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207371