• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5468/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của Dự án Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5468/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5468/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của Dự án KTX sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1247/ĐHQG-QLDAXDKTX ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 của Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị tại văn bản nêu trên.

2. Giao Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5468/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5468/VPCP-KTTH

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240690