• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5470/BNV-TCBC năm 2014 thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 5470/BNV-TCBC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5470/BNV-TCBC
V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính  phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) và các Thông tư, Thông tư liên tịch giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn ở địa phương.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nguyên tắc Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới.

- Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh và tự điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Cán sự đảng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH (để b/c);
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5470/BNV-TCBC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5470/BNV-TCBC

337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261349