• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 5482/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh số liệu hạch toán chi hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa cho Công ty Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Việt Cường do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5482/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5482/TCT-KK
V/v điều chỉnh số liệu hạch toán chi hoàn thuế GTGT nộp thừa cho Công ty CBTS XNK Việt Cường

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 890/CT-KK-KTT ngày 19/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa cho Công ty CP CBTS XNK Việt Cường. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc chi hoàn thuế GTGT đối với số tiền thuế GTGT của Công ty CBTS XNK Việt Cường đã nộp thừa vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT năm 2015 (tài khoản 8991) đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu thực hiện điều chỉnh số liệu hạch toán chi hoàn thuế GTGT nộp thừa cho Công ty CP CBTS XNK Việt Cường từ nguồn chi khác của ngân sách trung ương năm hiện hành sang nguồn thu hồi hoàn thuế GTGT năm hiện hành.

Công văn này thay thế công văn số 5178/TCT-KK ngày 09/11/2017 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN;
- KBNN (để phối hợp thực hiện);
- Website (TCT);
-
Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5482/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5482/TCT-KK

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406755