• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5551/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5551/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/TCHQ-GSQL
V/v tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2230/HQHCM-GSQL ngày 06/8/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) của hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc khi thực hiện khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) của hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại công văn số 565/VPCP-KTTH ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương nghiên cứu đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14827/BTC-TCHQ để sửa một số nội dung quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm đồng bộ quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Căn cứ quy định tại Điều 156 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc giám sát tiêu hủy thực hiện theo quy định pháp luật hải quan, theo đó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát. Về vướng mắc xin phép tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông báo doanh nghiệp liên hệ với cơ quan môi trường để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 44. Thông báo, thanh lý, quyết toán hợp đồng gia công
...

4. Việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản cho phép của Sở Tài nguyên - Môi trường và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Trường hợp không được phép hủy tại Việt Nam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 44. Thông báo, thanh lý, quyết toán hợp đồng gia công
...

4. Việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản cho phép của Sở Tài nguyên - Môi trường và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Trường hợp không được phép hủy tại Việt Nam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5551/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 20/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5551/TCHQ-GSQL

43

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452815