• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Công văn 557/TTg-CN năm 2019 về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và rà, phá bom, mìn Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 557/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 557/TTg-CN
V/v tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và rà, phá bom, mìn Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 2555/UBND-ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2089/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 1173/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 4 năm 2019), Giao thông vận tải (Công văn số 3234/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 90/BXD-HĐXD ngày 05 tháng 4 năm 2019), Tài chính (Công văn số 4896/BTC-ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn 1972/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 5 năm 2019) về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và rà, phá bom, mìn Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm đnh và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án); đồng thời, trên cơ sở Dự án đã được phê duyệt, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục của Dự án, bao gồm cả công tác rà, phá bom, mìn, giải phóng mặt bằng và xây dựng các tuyến giao thông kết nối phục vụ thi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định của pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NN, NC, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 557/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 557/TTg-CN

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413692