• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 56/TCT-QLN năm 2015 sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 56/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 56/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5036/CT-QLN ngày 22/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xin ý kiến về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh nghiệp tư nhân Phước Hưng khi có cam kết nộp thuế. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, tạo điều kiện thanh toán nợ gốc, nộp đủ số thuế phát sinh trong thời gian hoạt động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Châu Thành thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lập văn bản cam kết nộp theo đúng trình bày của Doanh nghiệp gửi Chi cục Thuế huyện Châu thành xem xét, xử lý.

2. Trách nhim của Chi cc Thuế huyn Châu Thành

- Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Doanh nghiệp.

- Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Doanh nghiệp vi phạm cam kết.

- Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
-
Chi cục Thuế huyện Châu Thành (để thực hiện);
-
Lưu: VT, QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 56/TCT-QLN

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262859