• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5622/BKHĐT-ĐTNN
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quang Quý

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Quý
(Địa chỉ: số nhà 221, lô A2, đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6397/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời phản ánh của Ông Nguyễn Quang Quý về việc kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về nội dung kiến nghị của công dân liên quan đến ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có xây dựng danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Ngoài các danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Thông báo để Ông Nguyễn Quang Quý được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Lưu: VT, VPB (P.KSTH), ĐTNN (VXH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Đức Tâm

 

Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

a) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

b) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
...

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:
...

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5622/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452463