• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5633/VPCP-V.III năm 2016 xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5633/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5633/VPCP-V.III
V/v xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạchĐầu tư;
- B
Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế.

 

Về một số kiến nghị của tỉnh Long An tại Văn bản số 02-TB/VPTW ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao các Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định của pháp luật xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của tỉnh Long An. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, QHQT, T
CCV, TGĐ Cổng TTBT;
-
Lưu: VT, V.III(3b).Dh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5633/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5633/VPCP-V.III

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316791