• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 565/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 565/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 565/TTg-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1896/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc điều chỉnh mở rộng Quy hoạch KCN Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, trong đó điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Nhân Cơ từ 100 ha lên 148 ha như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục mở rộng khu công nghiệp đúng theo quy định; xây dựng phương án cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý chất thải của khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V. III, HC;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 565/TTg-KTN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

KCN

Diện tích quy hoạch

Tình hình thực hiện

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất)

Phương án điều chỉnh quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất)

Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020

Vị trí dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2)

 

I

KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg

1

KCN Tâm Thắng

181

181

0

181

181

 

0

0

Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

II

KCN được phê duyệt theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ

1

KCN Nhân Cơ

100

100

 

148

148

48

 

48

Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông

 

Tổng cộng

281.00

281.00

0.00

329.00

329.00

48.00

 

48.00

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 565/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 565/TTg-KTN

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272363