• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5667/VPCP-KTN năm 2014 tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5667/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5667/VPCP-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên;
- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam.

Xét kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại văn bản số 100/HHCPCC-2014-BC ngày 17 tháng 7 năm 2014 về báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết công tác tái canh cà phê trong 3 năm ở các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phê duyệt quy hoạch diện tích, lộ trình thực hiện tái canh cà phê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013 trong tháng 8 năm 2014; chủ trì, phối hợp với các địa phương xem xét xử lý theo thẩm quyền những kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, hướng dẫn kịp thời các giải pháp tái canh cà phê bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013, căn cứ kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng, tiếp cận vốn vay của người dân để thực hiện tái canh cà phê.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của địa phương, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5667/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5667/VPCP-KTN

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241502