• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Ngày 19/01/2018 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh có Công văn số 35/CV-CQN về việc đề nghị bổ sung hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ, sau khi xem xét nội dung công văn, hồ sơ doanh nghiệp đã gửi Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thông báo như sau:

1. Bổ sung hoạt động tự huấn luyện tại mục 7 “các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2m trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm” quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho Công ty Cổ phn Cảng Quảng Ninh

2. Thông báo này bổ sung vào nội dung Thông báo tại công văn số 3470/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thanh tra Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu
: VT, Cục ATLĐ (03 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 568/LĐTBXH-ATLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Hà Tất Thắng
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375048