• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 5729/BGTVT-KHCN năm 2018 công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 5729/BGTVT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5729/BGTVT-KHCN
V/v công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết đnh của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó có giao Cơ quan nhà nước có thm quyền các dự án BOT có trách nhiệm trin khai thực hiện đng bộ hệ thng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động điện tử không dừng đúng lộ trình quy định, đảm bảo yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng. Đ đảm bảo kết nối liên thông và triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1084/BGTVT-ĐTCT ngày 30/01/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 3774/BGTVT-KHCN ngày 12/4/2018 trình Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai và lộ trình thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Ngày 04/5/2018, tại Thông báo số 64/TB-VPCP , Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận lộ trình đề xuất của Bộ GTVT và giao Bộ GTVT rà soát, công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Căn cứ theo Điều 22 Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình cụ thể thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Trên cơ s đó, ngày 31/5/2018 Bộ GTVT đã có Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành lộ trình theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ, hp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Nhà đầu tư đối với việc triển khai thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các SGTVT;
- Các Vụ: ĐTCT, KHĐT;
- T
ng cục ĐBVN;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, KHCN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

 

Điều 22. Lộ trình bàn giao việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

1. Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên:

a) Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 nhà đầu tư phải bàn giao toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá để thực hiện việc thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định của Quyết định này. Lộ trình cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

b) Đối với trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được xây dựng sau ngày 01 tháng 01 năm 2019, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá.

2. Việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá để thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

3. Việc xây dựng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng mới được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5729/BGTVT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 31/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5729/BGTVT-KHCN

479

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386955