• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Công văn 5758/TCT-TCCB năm 2014 sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5758/TCT-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5758/TCT-TCCB
V/v Sắp xếp TCBM Cục Thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 2197/TTr-CT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tổng cục Thuế cho phép tổ chức hoạt động thêm 01 Phòng Kiểm tra thuế thay thế đề nghị thành lập thêm 01 Phòng Thanh tra thuế tại Tờ trình số 2088/TTr-CT ngày 28/11/2014. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế,

Tổng cục Thuế phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên gồm 12 phòng, trong đó có 02 Phòng Kiểm tra Thuế. Trên cơ sở biên chế hiện có, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên rà soát, tăng cường công chức có năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức để củng cố và tăng cường đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, rà soát, phân công quản lý doanh nghiệp hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế được giao.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (2b)
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5758/TCT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5758/TCT-TCCB

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262261