• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 581/SXD-QLXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 2014 và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Công văn 581/SXD-QLXD
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/SXD-QLXD
V/v triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 392/UBND-QLĐTư ngày 15/01/2015 v/v thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 theo Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng và Công văn số 422/UBND-QLĐTư ngày 16/01/2015 v/v tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư; các ban quản lý dự án; các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 và Công văn số 3842/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng v/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Công văn số 3842/BXD-HĐXD có hiệu lực thực hiện cho đến khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực.

2. Nghiêm túc tuân thủ hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là các QCXDVN 01:2005 “Xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, QCXDVN 05:2008/BXD “Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khoẻ”, QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”, QCVN 09:2013/BXD “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”.

Trong năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên địa bàn thành phố.

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Xây dựng 2014 và việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực:

a. Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

b. Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra, thẩm định thiết kế các công trình xây dựng theo chuyên ngành trước khi cấp phép xây dựng;

c. An toàn trong hoạt động thi công xây dựng công trình;

d. Kiểm tra, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để được giải quyết, hướng dẫn cụ thể. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo Bộ Xây dựng và UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND TP (báo cáo);
- UBND TP. Đà Nẵng (báo cáo);
- Đăng trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, QLXD (Duy).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 581/SXD-QLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Phạm Việt Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 581/SXD-QLXD

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266945