• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 581/TTg-CN năm 2018 về rà soát, hoàn thiện quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 581/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/TTg-CN
V/v rà soát, hoàn thiện quy định về danh mục hàng nguy him và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Về những bất cập của quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về hàng nguy hiểm theo hướng thống nhất ban hành một danh mục hàng nguy hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế; trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công an, Y tế, Khoa học và Công ngh
ệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT Chính phủ, các Vụ: PL, KGVX, KTTH, NN, TH, TKBT;
- Lưu: VT,
CN(2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 581/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 581/TTg-CN

314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381220