• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 586/GSQL-TH năm 2013 bổ sung C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 586/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/GSQL-TH
V/v bổ sung C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2114/HQHCM-GSQL ngày 18/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh  về việc xin bổ sung C/O mẫu E số tham chiếu E113710005490027 cấp ngày 10/3/2011, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình Bộ. Trong thời gian chưa có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng công văn hướng dẫn tại công văn số 701/GSQL-TH ngày 9/10/2012 và 761/GSQL-TH ngày 25/10/2012.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 586/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 586/GSQL-TH

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
197120