• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5902/TCT-DNL năm 2014 về tính tiền chậm nộp thuế của Dự án cải cách Quản lý tài chính công do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5902/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5902/TCT-DNL
V/v tính tiền chậm nộp của Dự án CCQLTCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 64520/CT-KTT6 ngày 24/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc khi tính tiền chậm nộp thuế của Dự án cải cách Quản lý tài chính công (CCQLTCC) khi kiểm tra đóng mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tài chính tại điểm 2, mục II bản Báo cáo Bộ ngày 30/6/2014 của Tổ công tác hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế Dự án CCQLTCC như sau:

“2. Xử lý số thuế nộp thừa với số thuế, tiền chậm nộp còn phải nộp giữa các hợp đồng

Căn cứ vào phần xác định nghĩa vụ thuế của các hợp đồng nêu trên thì Hợp đồng Tabmis đang có số thuế TNDN nộp thừa 49.547.903.304 đồng và có số thuế GTGT còn phải nộp thêm 6.899.072.776 đồng; đồng thời, 8 hợp đồng dịch vụ tư vấn đều phải nộp bổ sung thuế TNDN là 1.118.611.921 đồng và bổ sung số thuế GTGT là 1.063.693 đồng. Tổ công tác xin đề xuất:

- Cho phép được bù trừ số thuế TNDN nộp thừa của Hợp đồng Tabmis (49.547.903.304 đồng) với số thuế TNDN phải nộp bổ sung của 8 hợp đồng tư vấn (1.118.611.921 đồng).

- Do Dự án chưa nộp thuế đúng thời hạn quy định đối với một số hợp đồng nên sẽ bị tính tiền chậm nộp (tiền phạt chậm nộp trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế). Hiện nay, Tổ công tác chưa có số liệu về tiền chậm nộp phải nộp của dự án. Tổ công tác đề nghị Bộ giao Cục Thuế TP Hà Nội rà soát, xác định chính xác số tiền chậm nộp phải nộp của dự án để thực hiện hoàn kiêm bù trừ với số tiền thuế TNDN nộp thừa”.

- Thực hiện công văn số 13615/BTC-NSNN ngày 26/9/2014 của Bộ Tài chính:

“Ban Quản lý dự án phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, xác định số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh hạch toán số thuế nộp thừa cho số thuế nộp thiếu; số tiền nộp thuế thừa (sau khi đã bù trừ) chuyển hạch toán nộp NSNN tiền vốn NSNN đã cấp thừa”.

Theo các nội dung đã được Bộ Tài chính phê duyệt nêu trên, do Dự án CCQLTCC sau khi thực hiện bù trừ giữa số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế nộp thiếu giữa các hợp đồng vẫn còn số tiền thuế nộp thừa vào NSNN, Dự án không chiếm dụng tiền thuế nên không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành các thủ tục để đóng mã số thuế cho Dự án chậm nhất ngày 05/1/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục KHTC - BTC;
- Ban CCQLTCC - BTC;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5902/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5902/TCT-DNL

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262540