• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ logistics


 

Công văn 6002/VPCP-KTTH năm 2017 về chuyển giao vốn và hợp tác dịch vụ logistics cảng Cái Cui do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6002/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6002/VPCP-KTTH
V/v chuyển giao vốn và hợp tác dịch vụ logistics cảng Cái Cui

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Công văn số 1036/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2017), Bộ Quốc phòng (Công văn số 2841/BQP-KTe ngày 21 tháng 3 năm 2017 và số 4755/BQP-KTe ngày 02 tháng 5 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 4789/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 5 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 5467/BTC-TCDN ngày 26 tháng 4 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3352/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 4 năm 2017 và số 3368/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2017), Bộ Công Thương (Công văn số 3529/BCT-XNK ngày 24 tháng 4 năm 2017), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Công văn số 1082-CV/BCĐTNB ngày 10 tháng 4 năm 2017) về việc chuyển giao vốn nhà nước và liên kết, hợp tác dịch vụ logistics khu vực cảng Cái Cui, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 để chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện việc thoái vốn và đầu tư vốn tại Công ty cổ phần cảng Cần Thơ theo quy định của Luật doanh nghiệp; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, CN, ĐMDN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6002/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6002/VPCP-KTTH

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
351808